Ydych chi'n byw yng Nghymru?  Mae ein prosiectau a'n gwasanaethau wedi'u llunio i gefnogi pobl ag anabledd dysgu i fyw eu bywydau fel maen nhw'n dymuno - i fod yn fwy annibynnol a chwarae mwy o ran yn y gymuned. 

Rhai o'n prosiectau eraill

Darllenwch am rai o'r prosiectau eraill y mae Mencap Cymru yn eu rhedeg ar gyfer pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Smiling woman wearing a striped top and phone headset whilst sat using her computer in an office

Gallwn ni eich cefnogi chi - yn ôl dull Mencap

Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru ar gael i bawb yng Nghymru, pa un a ydych yn berson ag anabledd dysgu, yn aelod o'r teulu neu'n ffrind.  Gallwn roi i chi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i ddeall hawliau pobl ag anabledd dysgu ac i'w cefnogi i gael mynediad at wasanaethau neu herio penderfyniadau.

Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru yn cefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael mynediad at wasanaethau yn y gymuned, o lyfrgelloedd lleol a chanolfannau hamdden i ganolfannau dydd a cholegau arbenigol.

Rydyn ni'n darparu cyngor a gwybodaeth trwy ein gwasanaeth ffôn rhad ac am ddim, ein gweithwyr achos rhanbarthol ac ar-lein trwy ein gwefan. 

Cysylltwch â Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru

Mynd i'r afael â throsedd casineb - Cadw Cymru'n Ddiogel

Mae Cadw Cymru'n Ddiogel yn brosiect ar y cyd rhwng Mencap Cymru a Heddlu De Cymru, sydd wedi'i lunio i wneud pobl yn fwy ymwybodol o'u diogelwch personol, a'u hannog i roi gwybod i'r heddlu am drosedd (yn enwedig trosedd casineb) a chwilio am help os bydd ei angen arnyn nhw.

Mae'r cynllun yn caniatáu i bobl ag anabledd dysgu rannu gwybodaeth ynglŷn â'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu â'r heddlu, yn ogystal â chael mynediad at linell ffôn un pwrpas petai arnyn nhw angen cysylltu â nhw.

Mae Mencap Cymru yn rhedeg gweithdai a chyflwyniadau i godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch personol ac yn cefnogi pobl i gofrestru ar gyfer y cynllun.  Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu i wneud cais am weithdy, cysylltwch ag: information.wales@mencap.org.uk.

Hanes anabledd dysgu - Clywed y Cyn-guddiedig

Mae Clywed y Cyn-guddiedig yn brosiect a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Lotri, sy'n arddangos treftadaeth guddiedig pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.  Mae'r prosiect tair blynedd yn ceisio cael cip ar atgofion byw, cuddiedig, oedd yn aml yn boenus, cyn breswylwyr a staff o chwe ysbyty arhosiad hir Cymru.

Gan weithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Werin Cymru, mae'r prosiect ar hyn o bryd yn teithio o amgylch Cymru yn creu arddangosfeydd sy'n canolbwyntio ar ysbytai arhosiad hir trwy roi llais i gyn-gleifion a staff, oedd gynt yn gorfod cadw'n dawel.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â paul.hunt@mencap.org.uk.

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi