Ydych chi'n byw yng Nghymru?  Mae ein prosiectau a'n gwasanaethau wedi'u llunio i gefnogi pobl ag anabledd dysgu i fyw eu bywydau fel maen nhw'n dymuno - i fod yn fwy annibynnol a chwarae mwy o ran yn y gymuned. 

Rhai o'n prosiectau eraill

Darllenwch am rai o'r prosiectau eraill y mae Mencap Cymru yn eu rhedeg ar gyfer pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Smiling woman wearing a striped top and phone headset whilst sat using her computer in an office

Gallwn ni eich cefnogi chi - yn ôl dull Mencap

Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru ar gael i bawb yng Nghymru, pa un a ydych yn berson ag anabledd dysgu, yn aelod o'r teulu neu'n ffrind.  Gallwn roi i chi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i ddeall hawliau pobl ag anabledd dysgu ac i'w cefnogi i gael mynediad at wasanaethau neu herio penderfyniadau.

Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru yn cefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael mynediad at wasanaethau yn y gymuned, o lyfrgelloedd lleol a chanolfannau hamdden i ganolfannau dydd a cholegau arbenigol.

Rydyn ni'n darparu cyngor a gwybodaeth trwy ein gwasanaeth ffôn rhad ac am ddim, ein gweithwyr achos rhanbarthol ac ar-lein trwy ein gwefan. 

Cysylltwch â Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru

Mynd i'r afael â throsedd casineb - Cadw Cymru'n Ddiogel

Mae Cadw Cymru'n Ddiogel yn brosiect ar y cyd rhwng Mencap Cymru a Heddlu De Cymru, sydd wedi'i lunio i wneud pobl yn fwy ymwybodol o'u diogelwch personol, a'u hannog i roi gwybod i'r heddlu am drosedd (yn enwedig trosedd casineb) a chwilio am help os bydd ei angen arnyn nhw.

Mae'r cynllun yn caniatáu i bobl ag anabledd dysgu rannu gwybodaeth ynglŷn â'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu â'r heddlu, yn ogystal â chael mynediad at linell ffôn un pwrpas petai arnyn nhw angen cysylltu â nhw.

Mae Mencap Cymru yn rhedeg gweithdai a chyflwyniadau i godi ymwybyddiaeth am ddiogelwch personol ac yn cefnogi pobl i gofrestru ar gyfer y cynllun.  Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu i wneud cais am weithdy, cysylltwch ag: information.wales@mencap.org.uk.

Hanes anabledd dysgu - Clywed y Cyn-guddiedig

Mae Clywed y Cyn-guddiedig yn brosiect a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Lotri, sy'n arddangos treftadaeth guddiedig pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.  Mae'r prosiect tair blynedd yn ceisio cael cip ar atgofion byw, cuddiedig, oedd yn aml yn boenus, cyn breswylwyr a staff o chwe ysbyty arhosiad hir Cymru.

Gan weithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Werin Cymru, mae'r prosiect ar hyn o bryd yn teithio o amgylch Cymru yn creu arddangosfeydd sy'n canolbwyntio ar ysbytai arhosiad hir trwy roi llais i gyn-gleifion a staff, oedd gynt yn gorfod cadw'n dawel.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â paul.hunt@mencap.org.uk.

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi

Gwybodaeth a chefnogaeth

Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru yn wasanaeth rhad ac yn ddim sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Read more about Gwybodaeth a chefnogaeth

Ynglŷn ag anabledd dysgu

Beth yw anabledd dysgu? Ein diffiniad ni
Read more about Ynglŷn ag anabledd dysgu

Ein hadnoddau a'n canllawiau

Mae ein pecynnau cymorth cyfreithiol rhad ac am ddim wedi'u llunio i gefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael mynediad at wasanaethau yng Nghymru ac yn cynnwys popeth o addysg i gartrefu i ofal cymdeithasol.
Read more about Ein hadnoddau a'n canllawiau