Beth yw anabledd dysgu?

Gallu deallusol is yw anabledd dysgu ac anhawster i wneud gweithgareddau bob dydd - er enghraifft, gwaith tŷ, cymdeithasu neu reoli arian - sy'n effeithio ar berson trwy gydol ei fywyd.

Mae pobl ag anabledd dysgu yn tueddu i gymryd mwy o amser i ddysgu ac efallai y bydd arnyn nhw angen cefnogaeth i ddatblygu medrau newydd, deall gwybodaeth gymhleth a rhyngweithio â phobl eraill.

Mae tua 70,000 o bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru, gydag aelodau o'r teulu, gofalwyr a ffrindiau yn gysylltiedig â nhw.

Fodd bynnag, dim ond un o bob pedwar o bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru sy'n hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol.

Cyflyrau ac anabledd dysgu

Gall pobl sydd â chyflyrau arbennig penodol fod ag anabledd dysgu hefyd.  Er enghraifft, gall pobl sydd â syndrom Down a rhai pobl ag Awtistiaeth fod ag anabledd dysgu.

Two young children sat together playing

Cyflyrau sy'n gysylltiedig ag anabledd dysgu

Yn ogystal â bod ag anabledd dysgu, mae gan lawer o bobl gyflyrau corfforol ac emosiynol eraill, ac efallai y byddan nhw'n cael mwy nag un diagnosis.  

Gallai hyn gael effaith ar y math o gefnogaeth sydd arnyn nhw a'u teuluoedd ei hangen yn eu bywydau o ddydd i ddydd.  Gallwch gael mwy o wybodaeth am rai o'r cyflyrau sydd â chysylltiad agos ag anabledd dysgu isod.

Rhagor o wybodaeth

Pa gefnogaeth sydd ar bobl ag anabledd dysgu ei hangen?

Mae'r lefel o gefnogaeth sydd ar rywun ag anabledd dysgu ei hangen yn dibynnu ar yr unigolyn.  

Er enghraifft, efallai mai cael cefnogaeth i ddod o hyd i waith fydd yr unig gefnogaeth y bydd ar berson sydd ag anabledd dysgu ysgafn ei hangen.  Fodd bynnag, efallai y bydd ar rywun sydd ag anabledd dysgu difrifol angen gofal a chefnogaeth llawn amser â phob agwedd o'i fywyd - efallai y bydd anableddau corfforol arnyn nhw hefyd.

Mae'n bwysig cofio bod pobl ag anabledd dysgu, gyda'r gefnogaeth iawn, yn gallu byw bywydau annibynnol.

Young boy playing with paint in nursery

Anabledd dysgu wedi'i egluro

Chwiliwch am ragor o wybodaeth am anabledd dysgu yn ein hadran Anabledd dysgu wedi'i egluro ar brif wefan Mencap.

Yma, fe ddewch chi o hyd i fanylion am gyflyrau penodol, yn ogystal ag adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a chyflogwyr.

Ewch â mi yno

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi

Cymerwch ran

Gallech chi wneud y gwahaniaeth sy'n trawsnewid byd rhywun ag anabledd dysgu.
Read more about Cymerwch ran

Ein hadnoddau a'n canllawiau

Mae ein pecynnau cymorth cyfreithiol rhad ac am ddim wedi'u llunio i gefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael mynediad at wasanaethau yng Nghymru ac yn cynnwys popeth o addysg i gartrefu i ofal cymdeithasol.
Read more about Ein hadnoddau a'n canllawiau