Beth yw anabledd dysgu?

Gallu deallusol is yw anabledd dysgu ac anhawster i wneud gweithgareddau bob dydd - er enghraifft, gwaith tŷ, cymdeithasu neu reoli arian - sy'n effeithio ar berson trwy gydol ei fywyd.

Mae pobl ag anabledd dysgu yn tueddu i gymryd mwy o amser i ddysgu ac efallai y bydd arnyn nhw angen cefnogaeth i ddatblygu medrau newydd, deall gwybodaeth gymhleth a rhyngweithio â phobl eraill.

Mae tua 70,000 o bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru, gydag aelodau o'r teulu, gofalwyr a ffrindiau yn gysylltiedig â nhw.

Fodd bynnag, dim ond un o bob pedwar o bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru sy'n hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol.

Cyflyrau ac anabledd dysgu

Gall pobl sydd â chyflyrau arbennig penodol fod ag anabledd dysgu hefyd.  Er enghraifft, gall pobl sydd â syndrom Down a rhai pobl ag Awtistiaeth fod ag anabledd dysgu.

Cyflyrau sy'n gysylltiedig ag anabledd dysgu

Yn ogystal â bod ag anabledd dysgu, mae gan lawer o bobl gyflyrau corfforol ac emosiynol eraill, ac efallai y byddan nhw'n cael mwy nag un diagnosis.  

Gallai hyn gael effaith ar y math o gefnogaeth sydd arnyn nhw a'u teuluoedd ei hangen yn eu bywydau o ddydd i ddydd.  Gallwch gael mwy o wybodaeth am rai o'r cyflyrau sydd â chysylltiad agos ag anabledd dysgu isod.

Rhagor o wybodaeth

Pa gefnogaeth sydd ar bobl ag anabledd dysgu ei hangen?

Mae'r lefel o gefnogaeth sydd ar rywun ag anabledd dysgu ei hangen yn dibynnu ar yr unigolyn.  

Er enghraifft, efallai mai cael cefnogaeth i ddod o hyd i waith fydd yr unig gefnogaeth y bydd ar berson sydd ag anabledd dysgu ysgafn ei hangen.  Fodd bynnag, efallai y bydd ar rywun sydd ag anabledd dysgu difrifol angen gofal a chefnogaeth llawn amser â phob agwedd o'i fywyd - efallai y bydd anableddau corfforol arnyn nhw hefyd.

Mae'n bwysig cofio bod pobl ag anabledd dysgu, gyda'r gefnogaeth iawn, yn gallu byw bywydau annibynnol.

Anabledd dysgu wedi'i egluro

Chwiliwch am ragor o wybodaeth am anabledd dysgu yn ein hadran Anabledd dysgu wedi'i egluro ar brif wefan Mencap.

Yma, fe ddewch chi o hyd i fanylion am gyflyrau penodol, yn ogystal ag adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a chyflogwyr.

Ewch â mi yno

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi

Cymerwch ran

Gallech chi wneud y gwahaniaeth sy'n trawsnewid byd rhywun ag anabledd dysgu.
Read more about Cymerwch ran

Ein hadnoddau a'n canllawiau

Mae ein pecynnau cymorth cyfreithiol rhad ac am ddim wedi'u llunio i gefnogi pobl ag anabledd dysgu i gael mynediad at wasanaethau yng Nghymru ac yn cynnwys popeth o addysg i gartrefu i ofal cymdeithasol.
Read more about Ein hadnoddau a'n canllawiau