Beth sydd dan sylw?

Mae 'Get Arty!' yn ymwneud â chael plant ysgol o unrhyw allu i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddyd llawn hwyl - gan eu hysbrydoli a'u haddysgu trwy gael y pleser o greu.

Mae i'r prosiect newydd hwn, a ddatblygwyd gydag 'AccessArt', arbenigwyr mewn addysg celfyddyd, amcan syml: cael plant yn fwy brwdfrydig ynghylch celfyddyd ac yn fwy parod i dderbyn "gwahaniaeth" - ac yn enwedig anabledd dysgu - y tu mewn a'r tu allan i'r dosbarth.

Pam rydyn ni'n rhoi 'Get Arty!' ar waith?

Mae pawb yn unigryw yn ei ffordd fach ei hun, pa un a yw trwy ei hoff bethau a'i gas bethau, ei gryfderau, ei wendidau, ei olwg neu ei bersonoliaeth.  Y rhain yw'r pethau sy'n ein gwneud yr hyn ydyn ni.

Mae plant weithiau'n ei chael hi'n anodd deall y gwahaniaethau hyn ac rydyn ni'n credu y bydd 'Get Arty!' yn helpu i gael gwared â rhwystrau ac yn dysgu gwerthoedd pwysig i blant fydd yn eu hannog i dderbyn pobl eraill.

Mae 'Get Arty!' yn cynnig cyfle i blant rhwng 5 ac 11 oed ddeall yn well beth yw anabledd dysgu a sut y gall effeithio ar rywun.

Mae arna i eisiau cymryd rhan yn 'Get Arty!'

Cofrestrwch i gael holl adnoddau 'Get Arty!' sydd eu hangen arnoch i gael eich disgyblion i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddyd llawn hwyl.  

Mae hyn yn cynnwys llawer o weithgareddau crefft gwych a syniadau cynllunio gwersi.

Cofrestrwch nawr

Sut i gymryd rhan

Mae'n hawdd cymryd rhan - cofrestrwch gyda ni ac fe gewch chi becyn 'Get Arty!' rhad ac am ddim, sy'n cynnwys:

 • gweithgareddau celfyddyd sy'n hwyl ac yn hawdd eu cyflwyno
 • cynlluniau gwersi/cyfarfodydd boreol y gallwch chi eu haddasu i anghenion eich ysgol
 • adnoddau i ddysgu plant am anabledd dysgu - gan gynnwys fideo a chyflwyniad
 • syniadau codi arian a syniadau creadigol amrywiol eraill y gellir eu cyflwyno yn eich ysgol.

Fel dewis arall, gallwch ein ffonio ni ar 020 7696 6946 i roi gwybod i ni y buasech chi'n hoffi cymryd rhan a byddwn yn anfon pecyn i chi drwy'r post.

Cofrestrwch nawr

Gall 'Get Arty!' gael ei gyflwyno fel diwrnod ysgol gyfan, mewn cyfarfod boreol, neu gall athrawon unigol ei redeg yn y dosbarthiadau neu mewn clwb celfyddyd.  Mae'n hyblyg iawn - gall 'GetArty!' fod mor syml neu mor gymhleth ac rydych yn dymuno iddo fod.

Yr hyn y byddwch chi'n ei gael

Unwaith rydych chi wedi cofrestru ar gyfer pecyn 'Get Arty!', fe fyddwch yn cael llawer o adnoddau rhagorol, gan gynnwys cynlluniau gwersi a chyfarfodydd boreol, posteri, sticeri a phecynnau gweithgareddau.

Bydd y pecyn yn cynnwys tri phecyn gweithgaredd hynod o dda, a grëwyd gan AccessArt, sy'n cynnwys sut i wneud nifer o greadigaethau rydyn ni'n meddwl y bydd y disgyblion yn eu mwynhau.

Cymerwch olwg ar ganllawiau'r gweithgaredd cyntaf isod, sy'n dangos sut i wneud pypedau bys:

Cymerwch gipolwg ar weithgaredd cyntaf 'Get Arty!'

Mae'r pecyn hwn ar gyfer gweithgaredd rhif 1 - pypedau bys.

Mae'n dangos pob cam o'r gweithgaredd, gan gynnwys canlyniadau dysgu a chysylltiadau â'r cwricwlwm.

Download resource Get Arty! activity pack - Finger puppet

Complete our sign up form to receive the rest of activity packs and more Get Arty! resources.

Get Arty! in action

Take a look at how some Year 3 pupils at Lamberhurst Primary School in Kent got in when taking part in Mencap's Get Arty! project.

Cwblhewch ein ffurflen gofrestru i gael y gweddill o'r pecynnau gweithgaredd a chael mwy o adnoddau 'Get Arty!'

Sut y byddwch chi'n gwneud gwahaniaeth

Trwy gymryd rhan yn 'Get Arty!' gall eich ysgol helpu Mencap i newid y byd.  Helpwch ni i godi ymwybyddiaeth o anabledd dysgu a chodi arian ar gyfer cymdeithas mwy teg a mwy cyfartal.

Mwya'n byd o arian mae eich ysgol yn ei godi, mwya'n byd y gall Mencap ei wneud i wneud gwahaniaeth go iawn, sy'n para, i fywydau pobl ag anabledd dysgu, eu teuluoedd a'u gofalwyr. 

Bydd llawer o syniadau codi arian gwych ym mhecyn 'Get Arty!' neu, fel arall, ewch i'n tudalen Codi arian ysgolion ar ein prif wefan i gael rhagor o wybodaeth.

Sut i dalu unrhyw arian rydych chi'n ei godi

Mae nifer o ffyrdd syml y gallwch chi anfon arian rydych chi'n ei godi trwy 'Get Arty!' at Mencap:

 • Anfon siec yn daladwy i:
  Mencap Fundraising Department
  Mencap National Centre
  123 Golden Lane
  London
  EC1Y 0RT
 • Gwneud rhodd ar-lein.
  Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis eich bod yn rhoi rhodd ar ei ben ei hun a soniwch bod eich rhodd ar gyfer 'Get Arty!' yng Nghymru yn y blwch 'Buasem wrth ein boddau'n clywed mwy ynghylch pam rydych chi'n rhoi arian heddiw'.
 • Gwneud taliad uniongyrchol - cysylltwch â ni i gael ein manylion banc trwy e-bostio community.fundraising@mencap.org.uk neu ffonio 020 7696 6946.
 • Gallwch hefyd godi arian i Mencap trwy gychwyn tudalen 'Just Giving'.

Ynglŷn ag 'AccessArt'

Mae 'AccessArt' yn hwyluso gweithdai a digwyddiadau celfyddyd gweledol o safon uchel ar gyfer cynulleidfa eang ac yn rhannu'r canlyniadau mewn casgliad datblygiadol o adnoddau dysgu ac addysgu ysbrydoledig o safon uchel.

Helpodd 'AccessArt ni i lunio cysyniad 'Get Arty!' a datblygu'r gweithgareddau celfyddyd a welwch ym mhecyn 'Get Arty!'.

Ewch i www.accessart.org.uk am ragor o wybodaeth.

Access Art logo

Efallai y byddech chi hefyd yn hoffi

Cymerwch ran

Gallech chi wneud y gwahaniaeth sy'n trawsnewid byd rhywun ag anabledd dysgu.
Read more

Ynglŷn â ni

Ynglŷn â Mencap Cymru - llais anabledd dysgu yng Nghymru
Read more

Gwybodaeth a chefnogaeth

Mae 'Wales' Independent Support and Empowerment (WISE)' yn wasanaeth rhad ac am ddim sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Read more