Ynglŷn â’r Coronafeirws

Mae’r Coronafeirws (COVID-19) yn fath newydd o salwch gafodd ei ddarganfod yn gyntaf yn Tsieina. Erbyn hyn mae nifer o bobl yn y DU wedi’i ddal ac mae’n cael ei ymledu’n hawdd.

Gall pobl sy’n dioddef gan y feirws fod â pheswch neu wres uchel.

Rydyn ni wedi llunio gwybodaeth hawdd ei deall am y coronafeirws i chi ei defnyddio, yn ogystal â gwybodaeth wedi’i seilio ar ganllawiau diweddaraf y llywodraeth.

Edrychwch ar yr wybodaeth isod gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a lawrlwythwch ein canllaw hawdd ei ddeall (o 24 Mawrth 2020).

Lawrlwythwch y canllaw hawdd ei ddeall Lawrlwythwch y canllaw hawdd ei ddeall Cymraeg

Canllawiau diweddaraf

I helpu i rwystro’r coronafeirws rhag ymledu mae’r llywodraeth yn dweud yn awr bod yn rhaid i bawb aros gartref.
Yr unig adeg y gallwch chi adael eich cartref yw:

 • i siopa am bethau hanfodol
 • i wneud ymarfer corff unwaith y dydd
 • i gael triniaeth feddygol.

Dim ond os oes raid y dylech chi deithio i’r gwaith (mae’r rhan fwyaf o siopau a busnesau bellach ar gau).
Gallwch weld ein canllaw hawdd ei ddeall diweddaraf ar yr wybodaeth hon.

Beth i’w wneud os ydych chi’n meddwl bod y Coronafeirws arnoch chi

Symptomau’r coronafeirws yw gwres uchel a pheswch sydd ddim yn mynd i ffwrdd.  Os oes un neu ddau o’r symptomau hyn arnoch chi efallai bod coronafeirws arnoch chi ac fe ddylech chi geisio gweld a yw hyn yn wir.

Bydd arnoch chi angen dod i wybod os yw’r Coronafeirws arnoch chi os ydych chi:

 • â symptomau’r feirws
 • wedi bod mewn gwlad yn ddiweddar ble roedd llawer o bobl yn dioddef gan y feirws
 • wedi bod yn agos i rywun sydd wedi cael cadarnhad bod y feirws arnyn nhw.

Peidiwch â mynd at eich meddyg os ydych chi’n meddwl bod y Coronafeirws arnoch chi.

Cysylltwch â GIG 111 yn syth.  Byddan nhw’n dweud wrthych chi beth sydd arnoch chi angen ei wneud nesaf.

Gallwch wneud hyn ar-lein trwy ymweld â gwasanaeth ar-lein GIG 111 yn benodol ar gyfer pobl yng Nghymru i weld beth yw eu symptomau.

Efallai y byddan nhw’n dweud wrthych chi am aros gartref a pheidio â bod yn agos at bobl eraill am lawer o ddyddiau.  Mae hyn yn cael ei alw’n ymneilltuo neu hunanynysu.

Pryd i ymneilltuo (hunanynysu)

Os oes gwres uchel neu beswch arnoch chi neu rywun sy’n rhannu tŷ â chi fe ddylech chi aros gartref.

Mae’r Llywodraeth wedi dweud bod arnoch chi angen aros gartref am 14 diwrnod (sydd yr un fath â dwy wythnos) os ydych chi’n byw gyda ffrindiau a/neu deulu.

Os ydych chi’n byw ar eich pen eich hun mae arnoch chi angen ymneilltuo yr un fath, ond dim ond am 7 diwrnod (sydd yr un fath ag un wythnos) y bydd arnoch chi angen gwneud hyn.

Cefnogaeth i bobl bregus

Os ydych chi’n byw yn Lloegr ac mae anhwylder arnoch chi sy’n eich gwneud yn fregus iawn, gallwch gofrestru i gael help ychwanegol gyda phethau fel cyflenwadau bwyd.

Os nad ydych chi’n siŵr a yw eich anhwylder yn eich gwneud chi’n fregus, cofrestrwch beth bynnag.

Gweler ganllawiau gwahanol os ydych chi’n byw yng Nghymru, Gogledd Iwerddon neu’r Alban.)

Sut i helpu i rwystro’r Coronafeirws rhag ymledu

Mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn gwneud ein gorau i rwystro’r feirws rhag ymledu.
Yr unig adeg y gallwch chi adael eich cartref yw:

 • i siopa am bethau hanfodol
 • i wneud ymarfer corff unwaith y dydd
 • i gael triniaeth feddygol.

Dim ond os oes raid y dylech chi deithio i’r gwaith (mae’r rhan fwyaf o siopau a busnesau bellach ar gau).

Yn ogystal â hyn  gallwch helpu i rwystro’r coronafeirws rhag ymledu trwy:

 • gorchuddio eich ceg a’ch trwyn â hances bapur pan fyddwch chi’n pesychu neu’n tisian
 • rhoi unrhyw hances bapur rydych chi’n ei defnyddio mewn bin ysbwriel
 • pesychu neu disian i mewn i’ch llawes yn lle eich llaw os nad oes gennych chi hances bapur
 • ceisiwch beidio â chyffwrdd eich llygaid, eich trwyn a’ch ceg â’ch dwylo.

Mae’n wirioneddol bwysig eich bod yn golchi eich dwylo’n ofalus ac yn rheolaidd.  Dylech wneud hyn ar ôl pesychu neu disian a chyn bwyta unrhyw fwyd.

Dylech chi bob amser olchi eich dwylo pan fyddwch chi’n cyrraedd adref neu gyrraedd gwaith.

A oes arnoch chi eisiau siarad?

Rydyn ni’n gwybod bod hyn yn amser pryderus ac anarferol.

Os hoffech chi le diogel i sgwrsio, gofyn cwestiynau neu rannu cyngor, yna pam na wnewch chi ymweld â’n cymuned ar-lein?

Ewch

Canllawiau hawdd eu deall

Rydyn ni wedi llunio rhai canllawiau ynglŷn â’r coronafeirws ar eich cyfer.  Maen nhw i gyd yn hawdd eu deall i bobl ag anabledd dysgu eu defnyddio ac maen nhw mewn diwyg hawdd ei ddeall.

Byddwn yn ychwanegu rhagor yma dros yr wythnosau nesaf, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn ôl i gael golwg arall yn fuan.

Cliciwch ar bob un o’r penawdau isod i ddangos cysylltau at bob canllaw.

Cyngor ar olchi dwylo

Mae meddygon a nyrsys wedi dweud wrthyn ni y dylech chi ddilyn y camau hyn wrth olchi eich dwylo:

 1. Glychwch eich dwylo dan ddŵr tap cynnes
 2. Rhowch ychydig o sebon ar eich dwylo
 3. Rhwbiwch eich dwylo gyda’i gilydd a gwnewch yn siŵr bod y sebon a’r dŵr yn gorchuddio eich dwylo i gyd
 4. Golchwch gledrau eich dwylo, cefnau eich dwylo, pennau eich bysedd, eich bodiau, eich arddyrnau a’ch ewinedd yn ofalus
 5. Rinsiwch eich dwylo dan ddŵr tap
 6. Sychwch eich dwylo’n drwyadl.

Mae’r Lucinda a’r Nikki ardderchog wedi creu fideo ‘Makaton’ i ddangos sut i arwyddo “golchi eich dwylo”. Cymerwch olwg arno a rhowch gynnig arni.

I gael rhagor o wybodaeth

Mae gwasanaeth coronafeirws ar-lein sy’n rhoi gwybodaeth i chi am y feirws ac os oes arnoch chi angen help meddygol.

Ewch i wefan GIG 111 Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

A oes arnoch chi eisiau siarad?

Rydyn ni’n gwybod bod hyn yn amser pryderus ac anarferol.

Os hoffech chi le diogel i sgwrsio, gofyn cwestiynau neu rannu cyngor, yna pam na wnewch chi ymweld â’n cymuned ar-lein?

Ewch

You might also like