Arddangosfeydd

Ym mis Mehefin, cynhaliom arddangosfa dros dro a barodd wythnos yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter, ac fe wnaeth dros 200 o aelodau o’r cyhoedd ymweld â hi.

Fe wnaethant ddysgu am fywydau pobl ag anabledd dysgu, a’u dyheadau ynghylch cyfeillgarwch a pherthnasoedd rhamantus.

Cynhaliom dri digwyddiad yn ystod yr arddangosfa hefyd. Cewch glywed am Smutslam a Disastrous Dates gan Alex nes ymlaen. 

Ein trydydd digwyddiad oedd “Drag Syndrome”. Cynhaliom y digwyddiad i nodi diwedd ein harddangosfa. Fe wnaeth y rhyfeddol Drag Syndrome berfformio i ni yn Tramshed. Fe wnaethant berfformio nifer o ganeuon. Yr uchafbwynt oedd pan aeth pawb ag anabledd dysgu ar y llwyfan a chanu “This Is Me”. Darlledodd ITV y digwyddiad. Gallwch wylio’r darn hwnnw yma.

Ar 2 Medi, fe wnaethom ni osod 10 pod llafar ledled canol tref Wrecsam. Bydd y dyfeisiau hyn yn eu lle hyd at ddydd Gwener, 1 Tachwedd. Rydym ni eisiau i bobl Wrecsam glywed y straeon rydym ni wedi’u casglu. Yn hytrach na chael arddangosfa mewn amgueddfa, yn ystod blwyddyn olaf y prosiect, bydd y straeon hyn yn cael eu gosod mewn mannau cymunedol a busnesau.

Ffilm fer ac ap i ddyfeisiau symudol

Ochr yn ochr â’n harddangosfeydd, rydym ni wedi lansio ap ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple. Gallwch lawrlwytho’r ap a gwrando ar rai o’r hanesion llafar a gasglom, a dysgu mwy am y prosiect. Gallwch wneud hyn trwy sganio’r cod QR. Agorwch ap camera eich dyfais a’i ddal wrth y cod.

Rydym ni hefyd newydd lansio ffilm fer Ein Rhwydweithiau Cymdeithasol. Cafodd ei cyfarwyddo gan Clare Sturges, gyda chymorth cynhyrchu LikeAnEgg Productions.

Mae’r ffilm fer yn cynnwys nifer o bobl ag anableddau dysgu yn trafod beth mae cariad a chyfeillgarwch yn ei olygu iddyn nhw. 

 

Dywedwch wrth eich cydweithwyr a’ch rhwydweithiau am ein ap a’n ffilm fer!

Digwyddiadau sydd ar ddod

Cynhelir seminar yng Nghanolfan Catrin Finch, ddydd Gwener, 11 Hydref. Byddwn ni’n trafod rhai o’r themâu sydd wedi deillio o’n cyfweliadau hanes llafar.

Hefyd, byddwn ni’n rhannu ein ffilm a gall pobl glywed y straeon yn fanylach. 

 
Find out more

Our Social Networks aims to collect the stories of friendships and relationships experienced by people with a learning disability in Wales.

Find out more about this project and how you can get involved.

Go